Algemene Voorwaarden - Studio C Online

Algemene Voorwaarden Studio C Online

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht. c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Studio C online via het Platform in staat is te leveren ten behoeve van de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van fitness, gezondheid, conditie en welzijn. d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen. e) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van Studio C Online afneemt. f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Studio C Online met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform. g) Platform: het interactieve videoplatform van Studio C Online dat onder andere toegankelijk is via http://studioConline.nl en http://leden.studioConline.nl.


2. AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Studio C Online zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Studio C online af te nemen. Het feit dat Diensten op enig tijdstip door Studio C online worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze Diensten te allen tijde worden aangeboden. Studio C online is gerecht het aanbod te wijzigen en aan te passen. 3. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Studio C online niet en de Klant kan geen rechten ontlenen aan dergelijke kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten.


3. OVEREENKOMST, DIENSTEN

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Studio C Online de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.  2. Studio C Online is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.


4. HERROEPINGSRECHT

1. Bij elke Overeenkomst beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Studio C Online mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht. 2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. 


5. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT

1. Indien de Klant de Overeenkomst wenst te herroepen, brengt de Klant Studio C Online hiervan op de hoogte door schriftelijke communicatie naar info@studioconline.nl. 2. Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle eventueel aanvullende overeenkomsten van rechtswege eveneens herroepen.


6. PRIJS EN BETALING

1. De prijzen die worden vermeld op het Platform zijn in euro’s en inclusief de btw en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen. 2. Betaling door de Klant dient via iDEAL, PayPal of creditcard te geschieden, voorafgaand aan de afname van een Dienst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


7. ACCOUNT EN VEILIGHEID

1. De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant onverwijld te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant onverwijld te worden aangevuld. 2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens. 3. De Klant dient Studio C Online onverwijld op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.


8. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast. 2. Het is de Klant niet toegestaan het Platform anders dan voor persoonlijke en nietcommerciële doeleinden te gebruiken.


9. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

Studio C Online streeft ernaar het Platform zoveel mogelijk beschikbaar te hebben. Ten behoeve van onderhoud kan Studio C Online delen van het Platform buiten gebruik stellen. Studio C Online zal dit tot een minimum beperken en dit tijdig aan de Klant mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet van Studio C Online kan worden gevergd.


10. DERDE PARTIJEN

1. Via het Platform worden artikelen van derde partijen aangeboden. Indien de artikelen van deze derde partijen worden gekocht, kunnen afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing zijn. 2. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.


11. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

1. Studio C Online is gerechtigd de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. 2. Ten minste een maand voordat een voorgenomen wijziging van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst van kracht worden: a) stelt Studio C Online de Klant op genoegzame wijze op de hoogte van de inhoud van de voorgenomen wijziging(en); b) biedt Studio C Online de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos op te zeggen.


12. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR STUDIO C ONLINE

1. Studio C Online is bevoegd om de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant: a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden; b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld; c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend; d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten; e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of f) failliet is verklaard.

2. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Studio C Online het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. Studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander- ten genoegen van Studio C Online – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. De betalingsverplichting van de Klant wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de verlenging.


13. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT

1. De Overeenkomst kan tegen de afloop van de initiële duur door opzegging worden beëindigd. Indien de initiële duur van de Overeenkomst één jaar bedraagt, en de Klant de Overeenkomst niet één (1) maand voor de einddatum van deze initiële duur opzegt, wordt de Overeenkomst na de initiële duur automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Indien de initiële duur van de Overeenkomst drie (3) maanden bedraagt, en de klant de Overeenkomst niet één (1) maand voor de einddatum van deze initiële duur opzegt, wordt de Overeenkomst na de initiële duur automatisch voor opeenvolgende periodes van één (1) maanden verlengd. 2. Indien de Overeenkomst is verlengd voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) maand. 3. De Overeenkomst kan naar keuze van de Klant worden opgezegd via de website van Studio C Online (www.studioConline.nl) of per e-mail (info@studioConline.nl).


14. AANSPRAKELIJKHEID KLANT

1. De Klant is aansprakelijk voor schade van Studio C Online die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden. 2. De Klant is daarnaast aansprakelijk voor schade van Studio C Online die is ontstaan door opzet of roekeloosheid van de kant van de Klant. 3. De Klant vrijwaart Studio C Online van aanspraken van derden op vergoeding van schade die zij hebben geleden als gevolg van het gebruik dat de Klant van het Platform maakt en de Diensten die de Klant afneemt.


15. AANSPRAKELIJKHEID STUDIO C ONLINE

1. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Studio C Online, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten. 2. Studio C Online is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden. 3. Studio C Online is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook. 4. Studio C Online is niet aansprakelijk voor (schade door) artikelen van derde partijen die worden aangeboden via het Platform. 5. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, waarvoor deze derde partij dient te beschikken over persoonsgegevens, dan is Studio C Online niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partij. 6. De aansprakelijkheid van Studio C Online is in ieder geval gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Studio C Online in voorkomend geval uitkeert.


16. OVERMACHT

De Klant en Studio C Online zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.


17. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij Studio C Online, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan iets van het platform te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio C Online, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform.


18. OVERDRACHT VAN RECHTEN

1. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Studio C Online is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.


19. ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.


20. GESCHILLEN

1 Bij eventuele geschillen zullen StudioConline en de Klant hun best doen om het geschil onderling op te

lossen, voordat het geschil voorgelegd wordt aan de rechter.

11.2 Indien een onderlinge oplossing niet mogelijk is, zullen geschillen voorgelegd worden aan de rechter.


21. PRIVACY

Op het gebruik van het Platform en bij de afname van Diensten is het Privacyreglement Studio C Online van toepassing.


22. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op overeenkomsten tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.